Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Deze website is ingericht om te kunnen voldoen aan de vanaf 1 januari 2014 geldende wettelijke bepalingen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s).

Op grond van het besluit van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 12 juli 2013 tot wijziging van de ‘Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994’, zijn ANBI-instellingen voortaan verplicht om een aantal gegevens op internet te publiceren. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, bestaat niet langer aanspraak op erkenning als ANBI-instelling.
Het vervallen van die erkenning betekent dat giften aan deze instellingen niet langer fiscaal aftrekbaar zijn. Daarnaast zijn schenkingen en legaten niet langer vrijgesteld van schenkbelasting c.q. erfbelasting.

Hoewel voor de kerken de nieuwe regels pas van kracht worden per 1 januari 2016, geldt dit niet voor stichtingen en verenigingen die nauw verwant zijn aan een kerkgenootschap. Dergelijke stichtingen blijven primair een rechtspersoon naar burgerlijk recht en moeten daarom al vanaf 1 januari 2014 aan de publicatieplicht op internet voldoen.

Voor de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (Ger. Gem. in Ned.) geldt deze verplichting onder meer voor:

Het Deputaatschap Algemene kerkelijke zaken (Akz) van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland heeft op 16 december 2013 uitgesproken het van belang te achten dat het kerkverband gebruik blijft maken van de toegekende ANBI-status. In het verlengde hiervan is besloten om per 1 januari 2014 gebruik te gaan maken van een eigen website, waarop de te publiceren gegevens van de hierboven genoemde kerkelijke stichtingen zijn te raadplegen. De Synode van het kerkverband heeft dit besluit bekrachtigd op 18 juni 2014.