Details plaatselijke gemeente


ANBI gegevens

Naam

Document naam.txt niet gevonden!

RSIN nummer

Document rsin.txt niet gevonden!

Contactgegevens

Document contact.txt niet gevonden!

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. Het aantal ouderlingen en diakenen is vermeld in het verkorte jaarverslag.

Beloningsbeleid

Ouderlingen en diakenen ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente in Nederland te vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten in Nederland een kerkverband dat zich geroepen weet om haar taak als kerk, zoals in Gods Woord is geopenbaard, getrouw uit te oefenen. Hiertoe behoort onder meer de prediking van het Heilig Evangelie in openbare kerkdiensten en de regelmatige bediening van de sacramenten (de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal).

Overeenkomstig haar belijden zijn de Gereformeerde Gemeenten in Nederland een openbaring van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. Dit belijden is in volkomen overeenstemming met de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook met de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Zie jaardocumenten links.

Financiële verantwoording

Zie jaardocumenten links.